Sidst opdateret d. 23.11.2017

Klinik Østerbye tager din databeskyttelse alvorligt

Klinik Østerbye behandler persondata og har derfor vedtaget denne Privatlivsbeskyttelsespolitik,

der fortæller dig, hvordan din data behandles.

 

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderes der løbende, hvor høj risikoen

er for, at Klinik Østerbye databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Der er stor

opmærksomhed på risikoen for, at du udsættes for diskrimination, ID-tyveri, tab økonomisk eller bryd på datafortrolighed.

 

De beslutninger Klinik Østerbye har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata (helbredsmæssige oplysninger om dig). Derfor gennemføres der en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.

 

Kontaktoplysninger

Firma Klinik Østerbye er dataansvarlig og derved sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jens Østerbye

Adresse: Ahornvej 29, Dyrup, 5250 Odense SV

CVR: 31717221

Telefonnr.: 21 69 34 33

Mail: jens oesterbye@gmail.com

Website: www.Klinik-osterbye.dk

 

Klinik Østerbye sikrer fair og transparent databehandling

Når du bliver bedt om at stille dine persondata til rådighed for Klinik Østerbye, oplyses du om, hvilke data der behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

Hvis der indhentes data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyses du om det senest 10 dage herefter. der oplyses også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver Klinik Østerbye adgang til at indhente dine persondata.

 

Klinik Østerbye anvender denne type data om dig

der anvendes data om dig for at sikre høj service og opnå kvalitet i ydelsen. Derved opnår man den bedste kontakt med dig. Samtidig overholdes relevant lovgivning.

 

De data, vi anvender, omfatter:

 

Almindelige persondata

I nogle tilfælde er der behov for at sammenstille dine data med data, som er modtager fra andre aktører. Hvis sammenstillingen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat eller følsom karakter, indhentes dit samtykke til behandlingen.

 

Inden eventuelle sammenstilling af data, vurderes det om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis dette er tilfældet vil du blive oplyst om behandlingen og dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling.

Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få

behandlingen begrænset, hvis du mener, de data,  vi sammenstiller om dig, er unøjagtige.

 

Følsomme persondata 

Klinik Østerbye er registreret hos Datatilsynet som journalførende, i henhold til lov nr. 1090 af 28/7/2016 noter Klinik Østerbye detaljer om dine behandlinger –- ved dit første besøg hos Klinik Østerbye vil du blive bedt om at læse og underskrive en samtykke-formular, hvor du giver dit samtykke til at Klinik Østerbye opbevarer optegnelser om detaljer om dine behandlinger. Hvis du ønsker det, overføres dine behandlingsoplysninger til sygeforsikringen ”danmark”.

 

Klinik Østerbye indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Klinik Østerbye indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når der er brug for at:

  • føre optegnelser over dine behandlinger jf. ovennævnte
  • overføre dine behandlingsoplysninger til sygeforsikringen ”danmark” til brug for din refusion af udgiften til din behandling

 

Klinik Østerbye behandler kun relevante persondata

Der behandles kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for Klinik Østerbye. Det samme gælder omfanget af de persondata, som bruges. Klinik Østerbye bruger fx ikke flere data, end dem, der er brug for til det konkrete formål.

 

Inden Klinik Østerbye behandler dine persondata, undersøges det om det er muligt for at minimere mængden af data om dig. Det undersøges også, om nogle af de datatyper, som anvendes, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiserede form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, som tilbydes dig.

 

Klinik Østerbye behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretnings- drift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Klinik Østerbye vil gerne være sikre på, at der kun behandles persondata, der er nødvendige. Derfor er det indlejret i klinikkens it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at om- fanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

 

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benyttes der også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

 

Klinik Østerbye kontrollerer og opdaterer dine persondata

Det kontrolleres at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.

derfor sørges der også for at opdatere dine persondata løbende ved. Hver 3. måned at bede dig bekræfte dine kontaktoplysninger.

 

Vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede. Derfor er det vigtig at du oplyser om relevante ændringer i dine data.  Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data er der blevet vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Klinik Østerbye sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Din persondata slettes når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Klinik Østerbye indhenter dit samtykke, inden behandling dine persondata

Der indhentes dit samtykke, inden behandling ad dine persondata til det formål, der er

beskrevet ovenfor, med mindre der er et lovligt grundlag for at indhente dem. Du vil blive oplyst om sådant et grundlag og om legitime interesse i at behandle dine person- data.

 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til Klinik Østerbye. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Hvis dine persondata ønskes anvendt til et andet formål end det oprindelige,

vil du blive informeret derom. Du vil blive oplyst om det nye formål og bedt om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyses du om dette.

 

Når der i Klinik Østerbye produkter og tjenester er behov for at behandle data om børn, indhentes der samtykke fra en forælder. Det kontrolleres så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

 

Klinik Østerbye videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis der er tale om videregivelse af dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhentes der samtykke fra dig og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

 

Der indhentes ikke samtykke, hvis der er tale retligt forpligtet til at videregive dine person- data, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Klinik Østerbye indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis Klinik Østerbye videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, er Klinik Østerbye sikre på, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, Klinik Østerbye har op- stillet i denne politik efter gældende lovgivning. Der stilles bl.a. krav til behandlingen af data, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har i forhold til fx at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet.

 

Klinik Østerbye  beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Klinik Østerbye har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og

foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive

ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller

kendskab til dem.

 

Der er fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.  Klinik Østerbye kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tages der løbende back up af vores datasæt. Klinik Østerbye beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Klinik Østerbye

underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Klinik Østerbye behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan også få oplyst, hvor længe dine persondata de opbevares, og hvem, der modtager data  om dig, i det omfang Klinik Østerbye videregiver data  i Danmark  og i udlandet.

 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, der behandles om dig. adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Klinik Østerbye. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, Klinik Østerbye behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Klinik Østerbye og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de blev indhentet til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Klinik Østerbye, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Klinik Østerbye, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod Klinik Østerbye behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Klinik Østerbye, og dem, som er blevet indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Klinik Østerbye behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

 

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

Du har ret til at klage over Klinik Østerbyes behandling af dine persondata.

Du har ret til at klage over behandling af dine persondata. Du kan klage til

Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300  København K, -tlf. 33 19 32 00

Se mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/